عشق بی پایان http://ali-s-t.mihanblog.com 2020-04-01T12:53:15+01:00 text/html 2011-05-30T09:54:49+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri علی شریعتی http://ali-s-t.mihanblog.com/post/38 <P><FONT style="COLOR: rgb(204,51,204)" color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>خدایا</FONT></STRONG> </FONT></FONT></FONT> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;ازعشق امروزمان برای فرداهایی كه فراموش میكنیم</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp; عاشق بوده ایم قدری كناربگذار</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به قدریك مشت </FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدریك لبخند...</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تافراموش نكنیم</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;عاشق بوده ایم</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تاعاشق&nbsp;بمانیم</FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=+0>وعاشق بمیریم...</FONT></FONT></STRONG></FONT></FONT></P> <P style="COLOR: rgb(204,51,204)"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT size=3><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</STRONG> (دكترشریعتی)</FONT></FONT></FONT></P> text/html 2011-05-30T09:51:48+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri تصویر متحرک http://ali-s-t.mihanblog.com/post/37 <IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/09.gif"> <IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/10.gif"><BR><IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/11.gif"> <IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/12.gif"><BR><IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/13.gif"> <IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/14.gif"> text/html 2011-04-24T16:18:50+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri راز http://ali-s-t.mihanblog.com/post/36 <STRONG><FONT color=#00ff00 face=""><STRONG><FONT color=#00ff00 face="">&nbsp;</FONT></STRONG> <P dir=rtl align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3366ff size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سنگ قبر من بنویسـید خسته بود اهــل زمین نبود نـمازش شــكســته بود بر سنگ قبر من بنویسید شیشه بود تـنها از این نظر كه سـراپا شـكســته بود بر سنگ قبر من بنویســـــــید پاك بود چشمان او كه دائما از اشك شسـته بود بر سنگ قبر من بنویســید این درخت عمری برای هر تبر و تیشه، دســــته بود بر سنگ قبر من بنویســــــید كل عمر پشت دری كه باز نمی شد نشسته بود </STRONG></FONT></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://smilies.sofrayt.com/%5E/sg/ilu.gif"></P> <P dir=rtl align=center></P> <P dir=rtl align=right><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color=#3366ff size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گفتی عاشقمی، گفتم دوستت دارم. گفتی اگه یه روز نبینمت میمیرم، گفتم من فقط ناراحت میشم. گفتی من بجز تو به كسی فكر نمی كنم، گفتم اتفاقا من به خیلی ها فكر می كنم. گفتی اگه بری با یكی دیگه من خودمو می كشم، گفتم اما اگه تو بری با یكی دیگه، من فقط دلم میخواد طرف رو خفه كنم. گفتی ... ، گفتم... . حالا فكر كردی فرق ما این هاست؟ نه! فرق ما اینه كه: تو دروغ گفتی، من راستش</STRONG></FONT></P></FONT></STRONG> text/html 2011-04-24T16:17:28+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri شریعتی http://ali-s-t.mihanblog.com/post/35 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><STRONG><FONT face="">و در ثروت « فقر » غنی گشتم</FONT></STRONG></SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><FONT face="">.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و از چشمه « ایمان » سیراب شدم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>هوای « دوست داشتن » ، دم زدم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و در آرزوی « آزادی » سر بر داشتم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>در بالای « غرور » ، قامت کشیدم</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و از « دانش » ، طعامم دادند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> « <SPAN dir=rtl lang=AR-SA>شعر » ، شرابم نوشاندند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و از « مهر » نوازشم کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و « حقیقت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> » <SPAN dir=rtl lang=AR-SA>دینم شد و راه رفتنم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و « خیر » حیاتم شد و کار ماندنم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR><BR><SPAN dir=rtl lang=AR-SA>و « زیبایی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> » <SPAN dir=rtl lang=AR-SA>عشقم شد و بهانه زیستنم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>. </FONT><BR><BR></STRONG></SPAN> text/html 2011-04-24T16:16:45+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri حسرت http://ali-s-t.mihanblog.com/post/34 <BR> <DIV class=body> <P><A href="/post/author/436080"></A> <DIV id=postbody><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"> <DIV id=postbody><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"> <DIV id=postbody><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"> <P align=center><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/128.gif"></A><A href="http://bahar22.com/"></P></FONT> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">شب بود و سیاهی و ماه پریده رنگ</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">من بودم و نگاه سرد و خسته ی مهتاب بی فروغ<IMG alt="" src="http://www.blogfa.com/Desktop/emoticons/71.gif"> </FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">همراه با ترنم یک صورت دلربا تنها و بی نصیب </FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">چون آرزوی سرد &nbsp;&nbsp;چون ماه تاب نور</P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/126.gif"></A><A href="http://bahar22.com/">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/127.gif"></A><A href="http://bahar22.com/"></P></FONT> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;دادم به دست باد &nbsp;همه آرزوی خویش</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">آهسته در شامگاه می خفت در نگاه من آن عشق ماندگار&nbsp;</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif"><IMG alt="" src="http://www.blogfa.com/Desktop/emoticons/71.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرام و بی صدا</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">او آن امید جان من آن سایه ی خیال می سوخت </P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/126.gif"></A><A href="http://bahar22.com/">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/127.gif"></A><A href="http://bahar22.com/"></P> <P>در شرار گرم نگاه خویش</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">وز عشق های خفته و اندوه مردگان</P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/126.gif"></A><A href="http://bahar22.com/">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/127.gif"></A><A href="http://bahar22.com/"></P> <P>&nbsp;رنجی نهفته در دل درد آشنای خویش</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">آن عشق گمشده آن مرد زندگی می خواند</P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/126.gif"></A><A href="http://bahar22.com/">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/127.gif"></A><A href="http://bahar22.com/"></P> <P>&nbsp;در جبین درخشان ماه تاب: </FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">افسانه ی غم من و شرح جفای خویش<IMG alt="" src="http://www.blogfa.com/Desktop/emoticons/71.gif"> </FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">اینک شب است و باز سیاهی و اوج درد</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">این مرد زندگی تنها و بی پناه </P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/126.gif"></A><A href="http://bahar22.com/">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P align=center></A><A href="http://bahar22.com/"><IMG border=0 alt="بهار-بیست دات كام تصاویر زیبا سازی وبلاگ www.bahar22.com" src="http://bahar22.com/ftp/zibasazi/zibasazi08/image/127.gif"></A><A href="http://bahar22.com/"></P> <P>همراه با ترنم یک صوت جانگدار</FONT></P> <P><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">شاید فقط سکوت ولی نه&nbsp;&nbsp; تکرار یک کلام:</FONT></P> <P><B><FONT color=#990066 size=4 face="arial, helvetica, sans-serif">حسرت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسرت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسرت</FONT></B></P> <DIV style="FLOAT: left" id=imagebox_big></A><A href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://popseoul.files.wordpress.com/2007/03/0319-han-hye-jin-kissing.jpg&amp;imgrefurl=http://morteza1921.blogfa.com/88104.aspx&amp;h=599&amp;w=400&amp;sz=155&amp;tbnid=k5mRG0SbzvGJ6M:&amp;tbnh=275&amp;tbnw=183&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3%2B%25D9%2584%25D8%25A8%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C&amp;zoom=1&amp;q=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C&amp;hl=en&amp;usg=__Q1v8VAzxyxsXCXSlt-VcMfBWKic=&amp;sa=X&amp;ei=UC5rTanFLpSt8QOM8PnyBw&amp;ved=0CCMQ9QEwAA"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 3px; PADDING-LEFT: 1px; WIDTH: 219px; PADDING-RIGHT: 1px; HEIGHT: 251px; PADDING-TOP: 1px" id=imgthumb1 class=imgthumb1 title=http://morteza1921.blogfa.com/88104.aspx border=1 alt="" align=middle src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCADEAIIDASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAQUBAQEAAAAAAAAAAAAABQACAwQGBwEI/8QAPBAAAgEDAgMGAwUHBAIDAAAAAQIDAAQRBSESMUEGEyJRYXGBkaEHMkKxwRQVIyTR4fAzUmLSFsIlNPH/xAAZAQACAwEAAAAAAAAAAAAAAAABAgADBAX/xAAiEQACAgICAgMBAQAAAAAAAAAAAQIRAyESMTJRBCJBE2H/2gAMAwEAAhEDEQA/AOSrNICVVzwnpmnCbgPhLZxvnr/b0qvAF4SW5ivXO4PMnfHrQ4osSpEs11JIfE7HzDHNRSOp3BJ9hTSSPESMimu/EclvhnFMSxjZz/WvDV7SbI312I/QseuQBVjU7Jbfht4yJJM78Hn5Urmk6GWNtWBxsafxEEFTwkeVNZSrEHYivNzy5+VOIXbS64PBK/gI4cH8xUzwLjiimRwOYLAH5GhoVjsBvTmLqOFx1zg0jW9Bu1TLssbwnEgwcZx5f3p9sjmQMoDADJB3H9jVeJnClSxIJzg7ii9taSrBxgMpYbA+VLKVDQjbKhnMYIjPoSar9++c5+tSvDhyrDG/OvDbjoM+1C0O0yRLyVUwGX4qD+deLqt0inh5Z34c4PuCSPpVUrwt4lKipXde7Hd8LefnU4x9At+y0NfkAx+zwbejf9qVDuP/AImlU4x9AthXWNIbTGMsOXtn6nmnof60EaToB8a6PMqSRmKRQ8bjGD1FYTWdNawu2QZaNt0Y9RTxFkgeWJ5kmnxKXdR61JHaSucKueXKiNrpUyuGC75wwqOSRIQk2ayw0yKGzhms0DSwsJFI249tx8QTUd3YxOTeWxZu9wozjwrnxD0YCrGkCSIBTkLjfyFX1tUd3YM6CQ5ZQdifPHnWJydnRjFVRzvW7QQanNGpBAxy6bcqKdn9MUwmWaMHPIEZrRXmmW7sqiJAAwJIG7e5qcRJGgVUAA5Yp5ZbjSKY4UpWwS2n25JCxRhunhx+VBNatEU8eAJU5jzHnWouIiVLLsRQjVnW5spOJQJI+vnUhJ2HJBcQXotsLm64SuFUBj6b8q2aWyNGBjG1Zrs5PbWsRM7YaRyM4zyxWut2SaMPEwZT1FDK22DCkomT1CzPFIACcMTy6YFCt0O2eXStRqyiNpM9Rt/ntWZl4S5AOKbG7JkVDZ9jvhgRnPWqxyp8O4PtUtwpUeFhjpTISzqV6+Yq5Gdje6f/AHj5GlSMc+fvfSlTAN1+zyDfiwB0NU9UsReWrRMo4vwnyNFnxVd9gaATLaar2t0tpfJwqx/hsOXF5Z8jWttYk4DxgZznNDrqNJl4JEBHnVy0uA6BWJ41GDnr61Tli3tF2J1ouKFXYVbiUcPlVAOM5NWopMiqaL0yR4wQetQOm9SByHFOm5ZoUEouDmglzp8txdSiMcQZOFV8yc0ekxzqbSo4wrz4DO5wSOgFROiNWCIdOttLtrS3uJY+/wAlicjc/Gi1k0LE8AAbzXkaivbWC+lHfIHA5ZGat2lpBbKBEir7DFS7Ao10VNVszNESqjI3+VYXUkaO4fhGwOSOorpNwwVD1OOXnWd16eGz06SKIKXm8LE8yf7U+N0xckbRinfiOa9iLZ2PrRjSuz8l3bftNzKIYvwjG7Dz9KG6taG2uT3aTLBnws6EBj6GtKkroyuLSsgNw+Tv9KVRgnH36VPRXZ0s71G6gjcVNgUxhSjlKaPIPBueo9KpLIUfiU7g8qvzjehtwuW4hs3Q0asKdBNZOMAjkauQEgUJsZMowbmvnVk38aHBce1ZnFpmlStBB8sMZApQyYyknwNU1vYZBhXOaa8+DnPLrStDWT3TcLYqhZIVveNSUKoSGHIjPKnXF2HGeICqOmXLz3X8vMHVch1x0PXPv+tCnQVJB9ZOFABnIGSfSvbe6zxAkkKdqo3MrwR8CniZjsPWrNtEY0Vn34R8SfOlGske5C8Uj42HXoKGJYpq1531wAIY2Ox24vSp50a9n7lBwxj/AFHH5V7dyC2VYoQu+yrTLQr2eagytKsMQ6DwA44vTPQnkK9urCF9EkWN3ZZV4uGRiQuR4cZ5HNPgMQt+DvFck5cKC2T8KE67rRt07mMHj6Lnl6nH0FRJt6A2ktmZezkV2XiTY42NKoTcOxJLZJ3O1KtNSMtwOl0169zTWPnTilebcUNuBgmicvmKH3BG4POoQF311JBaySRAHhIBzQYahLxZZjj02xRa+H8pdeXAD9RWdPOmUUxZSaCkOqsjDr7mrya5Ecd4OXlWeC5pEY5UrxxYFmkjQQ3f7xvEggQhScu2Pw9cVpNHtYLUSi2QAM2Tjr5fCsVpVx+zLcMCA5j8Hnn0+dazSLsL/DO2AAPlVGWNaRoxSvbDJtkRu8cB36E9KjJYnfYU5XLb52pkj52HPyqk0WNnuBHHwRqCx5KKgXT0LGa9IlbkAwBVfQA1IqIjBj97PSvHQ3pKySmKADxcPMiigFOae5mYwWGAPu5Ax8v60M1uOLT9PaFQHmk3lZt2z70Ye8S3zb6XENhu3ML7n9KzuoxvOHfJkJyWY7Zp4vYk+jP496VSHY8qVauSMdM6ZTJM4r0HiXemGN8HgY+xpRyF5MbFcVTuCGBq40b9V9+tU7iM74GKNgH9mrmxtNdt31fuzYZbvhInEpHC2Mjrv+lYq/a3k1C4a0QpbtKxiQ/hQnYfKtBPBJLE6JsxGAazAXhbGMYpo9Fc1snmg4FDAcxVcDJwetWnmJTh8utW7TTmlt3cjxlTwA7fGotdipWDDz26cqJx6tcowMQjQeq5zVCO3mebuVQ95nBB2xRNtBvli40Ecg/2o2/1qSSfY0W10EbLtIAAl1GE6ca7j5UbiuEdA8ThgeTg7GsCMjI5dN6vaTfva3AjLARSbEHkD51TPEu0XwyvpmtlnCAtnifz8qqxcd1kuzCH/aDgv/aqDXy3MrRREiMbuT+L0ozYKDzOMDNZ5LiaE7JYrQNsFAixhUXlgVVu7QnKqoweYFGLVSIAuRtXskQwciquQ9GKbS/EfCedKtQbRSScUqs/oV8EdK7X6H2d7O6O9yliz3EjCK3RpnILkHc78gASfauU3GtOlz3cUFvgdWU742863P2watx6tHZI3gtIeIjP433PyUL865G0xNzKxOcACtkTDdILP2hnMhxBalQcfcP9f8zTP3y77Nb22evgb/tQRiRnfmTXqybA55U6BbDX7wXOf2aD5N/2qi7WZbjNjbZJ6cY/9qrFvWoJJMMu/UUUB2zS6TZaXcSr3unQncbB3Hx+9XSuz3ZHSbomS708PGfCpSVxhtue/LBrnPZoBzxE8jj6V2fsZdRi2nhk3V3GPQ4FZsk2n2aIw+tpHrfZr2YVmli01jK3NmuJANvjXLe0mr2Wha5f6VNosCtC3DEY53ZsEbE5bHXOMV9CrgR8+lfK/wBp10X7Z6uWzk3bg754cYA+gH0FWJf6U8mijNfQXM5lubK0MhBJ7skcWBy2bmao/tcbcTfu6FFG4yHP/tQ+WQEkE8TDID8tq8lIA4WzxeX9fWrANhRdSMdwqQWdsWbAUsjLkn0LVcXtBel82trb5O3AUJO3PG+9ZyKYxycQRG6YYZqQTyRtGWH3VAXPlQcU+wqcl+mg/wDLtTgk4BDZn2jzny61aj7aXLcPHb2gwfFmNj9OVZqRIkTvo9gcDBOeFuopsbM0JITPBsGXbhHr6UvCPoKyS9nT4O0+pPBG6aPbMrKCG2XIxzxnb2pVzDvZzvw/SlU4L0HmzfdstS/eGsXlxkss1y7A5/DxcK/QCsaj8U1x6GiuqyYcqOS5HyAoJG38xcDz3oxVIEuyZ25e9R8e2PWvZT90+/5GogcAe9NYpMZPCD1qCR8uR8qWdgKiY+P4/rUshtuzH+ivq2SfTlXS9K1fSrG2RZr5IpickOMDPvWG7JaZcS6ak8MfHgEgee5/z5USt7qy1NJdOmHeTgg920ZDIQw335dd6wz22dDGmkjtdrclrRbgvEbcoGEiv0/I/Ovm/wC1G04+0N1qB4sSuD4myCOXPz23G1d01BVsdJtLOGVmUJ3mCc7dAPIDfA9Kw/bDRo9Z0yQMoMyYKNgA+W+2frTRycZJFSwcoORwqRTE/sTivPvks+TgfWreo2MlrIUdCCBgg9DncfCqvJAM5B3962XZjaobweEEKfMn0p4ZWCcWfCMA88b00YAyrYYU0+YGAagCwx7yE8/vZqSJZIAJrd8t1A8qqrIVBA686ngmZV4c8t6gUO4rFt2WcE7kAjApUxkj4jt1pVCBm9fj4m82b5mhIb+YYnbiT8h/aiFwf4Kt14vmcUPbaRD6sv6j86CGZJJvj4/pUWfCD/nOpGOeH/PKo8eH4/rUAeg71GgLXCqOZYAU9cb+wq1ocIn1uzjO4aUZzQekNFWzt3ZqBdM0S0hAAdYVz74yfrRGFNIRJLySBBc8vu5OfSqQYR24G2woPZTLdahdhnP8HAVfcZJ/T4Gudyd2dVRVILjVTJfzQTMQY4lMQJ5pvt8Dn51FNdcQOTtQS9lRZ4XVgs6lgmTjjHVferE5eWBu7OGZdqDWyJ6aMD277hb9pLbhJkx3no2Ofx/SsfnAovrZl79xP98HlQhuZro49ROVldyFnJGaRPQV5SNOVjx/p/GvYjv7io87Yr1Tg1CDmY8R96VNJ35UqhAxcnMTDnw4P61RY78+RB+uKsM54JWzvj61U2z77fWgOyXcqvptXhPgY+v605j/AAuLqW/Uf1puPA48mx+VQIl3+FWtCcRaxaSMccLiqg2z8f1rwP3U8cg5q2frQltBi6Z2uK7EtuCW6UDY3K6sWsmVfAQ/F18v1qrpGorJEuSPEOtR3F41tq0To6kOCrD02ORXPrZ0eRpbO2WWzRbwq75JJ5jJNSm3SFeCMkr6mqEFwWBAO+c1K9xtz3qtlqML2+hjW+ikAAdlwx86x5FdC7T6a2qmN4z4lGPaqMXZG3jhMl1NKQBklBgVsx5YqOzFlwSnLRisV5Wwvuylp+7GvdPuZ8gcXdzRYyPQisiylTgjBrRGal0ZcmKWPyG0qVe0xWLNKlSqEL0hxGR1O3v5mqqq7nEaseu29b/sv9meua+UnltJrbT3TMcz4UuPMA9D54rr2kfZ7pHZzSGgSxF88qlbiZvFJjfcA8+fIY5bb7GUM2fN9xGQmDj7p5Hr/gqPn3nwP5Vqu3Oi/ujWJbZADEyB42ByCCCM/Q1lYxkMOvAD8qA9DS2y+xrydcxI3/IiombYVdQGTTxFsSZhjfqQd/yoA7Oi/ZLpOma7cm21RJW4I+JAkpTYYxy9m/wVpO2EfZ6LTpNJ0G0jjMcqzS3ZfqoOAXY5Iw3XzGBuK5v2X1GbTmijBMZ4mgm8WARknB+BfPniq/aG4luShupsxSyu7IrjGSdiccyBVPHZZOTVM0tldoVGHUgbcSnI+dWJJgRzrnKiWxDSW8zKwOxB5ii1trkxhV2w3n0queD0Xw+SnpmqEijJJqZbefVbWa1hn7iJhiSThyceQGRz3+FZi21Nbtj3bYI5g/5vRG2vJ4kdILh0D/eC7VS4uLNMcikixexDTdL/AGBJSxLMVyOE4IGdvhWJ1i0dGVwpxjBNaruSzFncsTzJOSadJZRTJwuNuoNNDJxlYM0VkjRz+nIjSOFQEk8gK157OWrSklmwTnHlQwxQpezNboFjU8CfDrWyORS6ObkxOHYKNrg4LDI9aVWmiyxPEu5pU1lNn2UEUPxYOeXsKikW4KjgZUYNk5GQR5U8BiynJAA5dfjXvHkbA7HG4xTBOPfbhoZSODU4gODJVgOhP/5n4muIgd3J6YI/WvrXtJo41fSNS06RnkFwhMZOD3TgDhx7mvlLUYXgmdGTheNuFlxuCD1+tBli2gbJsxHkaJabF3giZx4FlUknYYzy/P5UPuFCvkcjWj7HaVLq90kUWwTLeLJXI8x8aD6DDsbdGO31maOeIwRXaLIjEY7piAwYY6Bsg+nF1FVNVtpYLa3lYZhmBKSDcEg4ZT5MD0+WRvR/t7atFpmjsyOQneRGRvw4CYTGNuTHH/I0L0C8jurafRb8B7a4PFCzDLQygYDKemRsRyOAKlElsBtMZLfhPnRPs1oWsa0ZV0mxlnWMZeUDhjj9Wc4A+JoPMjwTSRPsyMVPuK1fY2+0xYxH2n1a5XSbaUSJpsXG3fsdzhfugEgZJPp60aKifX37Q9l9Xtl1a0shIwE8SqEdZFxw81PI8OcedEItUTVYY7cwxwSw5zF3fA+Tvv5jyq8v2haK3bSTXHttQRChz3ghkdiu0aJlR3SDmcEk496rWf2mDT1uDp+iQiaYys13NP31w7svCrM5GcgFuWBvtgc0nBSLceRwY5tOmjhjmeJljkzwMduLHPFEtN7N6nfW8M0MY4Zpe7jBOOL/AHN5YGeZPM4qzF22stY7NCzFnNDOAqAmQOAq4wpJwdvQb1CNc1GK3hihu5I1hiaJOA4PAxyQfPesrjFPZsU5SWgvdaHocP7wvX1P/wCPswxeOPHeMB4QFOTuW8wPTI3rj88qxlzECoJJVSc4HQZ6+9dT03XbWfs/f6HqtzaqCgaBLi5eFZTnZSw2CqfERzY1zfUdM/Yr8QG8tLsBQ3eWknGhz0zgb1fFKtGPNKTlTYL7hzvnnSotwqNsClT2Un1wOVLFKlToJV1E4tJiOYTiB8iK+bvtZt4rXt/qkcCcKMUkI/5MoJ+ZJpUqj6HgYWdQEb0YgVufshlZNUmQYKuEJz0IYf1pUqUsj5HT+2dtDc9ntU06dA8ESLcLkknjYtvXzvauyyRkEg56UqVWS/Bf0jvHaS5d3OWY5J8zTUpUqVlb7HT/AHVPXam/hpUqgA1okrQ3qomOFyVIPzHxrXIxaIE0qVZcnZt+O/oZ/WP/AL2PQVAo4eXnSpVbHxMuTyZLwjypUqVEQ//Z" width=130 height=196></A><A href="http://bahar22.com/"></DIV></A> <DIV><A href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://gashmardi.persiangig.com/image/hitman-lab.jpg&amp;imgrefurl=http://mohammad.gashmardi.com/1385/09/125/&amp;h=768&amp;w=1024&amp;sz=71&amp;tbnid=WN_0_g2ojfEteM:&amp;tbnh=113&amp;tbnw=150&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3%2B%25D9%2584%25D8%25A8%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C&amp;zoom=1&amp;q=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C&amp;hl=en&amp;usg=__cLK-foaT-mWIWy3V-u5VY0Ck-oA=&amp;sa=X&amp;ei=UC5rTanFLpSt8QOM8PnyBw&amp;ved=0CCUQ9QEwAQ"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 3px; PADDING-LEFT: 1px; WIDTH: 140px; PADDING-RIGHT: 1px; HEIGHT: 104px; PADDING-TOP: 1px" id=imgthumb2 class=imgthumb2 title=http://mohammad.gashmardi.com/1385/09/125/ border=1 alt="" align=middle src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABeAH0DASIAAhEBAxEB/8QAGwAAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABAUCAwYBAAf/xAA9EAACAQIEAgcFBgUDBQAAAAABAgMAEQQSITETQQUGIlFhcZGBobHB0RQyQlLh8BUjJGJyFkOCg5LS4vH/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMABP/EACARAAICAgIDAQEAAAAAAAAAAAABAhEhMRIiAxNBBDL/2gAMAwEAAhEDEQA/APmGKCNFA8qsV+6Qp1uVI+IFSw0Eq4WOaRQEk+6cwN+e3LY11pAMDxcivl1yuLjv+Z9KGwNgzLzvYe8fOh8FDitxQOLAOEiJO0jL7gaPFmUGhZlBwsgI0WVSPaCPpSvaGX0AbIgsLse+uhtCQpJ7q7JlFra+a006t8BcW82IeJREt0L2ADE6HXnoaZukAqHQfSLoJTh8qnYFlU/9pN6CxWFmw7WmhdPFh861eJxCylruGH5l1HrQuVZ1kgcl0I01uKCbBWTKkd1dRCamUYOUCkm9rDc1W0gWxIIBGhIOtOY6UteuqK8hL9oWbxFWBGPI1jEDYctavglhGcTxkhkspBN1bTtb689PGoKvIHWpZALcRbX51gE8Z9mWOQRJnGRLFrizWW7DW55i22ptyoJNqJlQcJwNBbzqiIdmkmjo8GR4sI/qYCdASB6n5MtLcE1pRfcrf3fpTaWwxhIOkiAj0/8AUUotkxhHIOR7P2a0dEfo2QDLbu0oadTwsSv9qsPUfWr4NV18L1CUWkkH5oj9flSsKFNid7+FOOgcQIY8TGDZnA91/rQeHweKxs6w4WB5JW1VEFyR++da7ojqnP0crz9JwRyOQMipITk77kaX9RTPVAM8I0kmOZAttigyn1G9Oui8NBwJX7czrshbb4e81DH4JRIz4UMSPvRnUgeB50AJ+EvFGaw7udKri8lXUl1GXQcOHwmPxU7qiyGRhCpbUIDqR5n4VjesKJ/HcYE7KtJmHhcX+da6XgzsjsSsibOuxHdas51hwUk+OmxMC5kCAubgagbj2W99aLuTYZRqNCnCEibJfQ3pioLHs7kUF0dFmdnOwGnnTRYg1rgHusaqjnbKESxvzHKpLGXcKXC35naiG7Iy5dPGq2QE2QWF6ItkZcMUHZ1F7EjWgYdEsaYhQm5NLvuu4GwY0szo/M+zHuIbs4aXmhKH2WI9ymleMHDxZI8D8R8hTLFAcGRfyuG9nP3E0ux+vDc7kG/uP1pYk2M4iNPGuMAcRF/cCvrp86rwrZokPh8v0qyUgNC21nFKzLZteoeAXC9GnHSWM+K3I/CoNgvqCfTurSu+dSAazvU+Q/6ehUnVHkU+xzTjiZTe9ZbAxb0jhIb59EkGzDcGsD0vh5sL0jIiiwZ+IgGxv3etfRMc/YJAuQb276TSKss0UhtmVuyxGovyqz/kWOzMgz4OIz9JhoY72UHQnwApJPisX0k8ow6MmHUXcLyXvY19JlhieMpIiSg8nW4ofDwxYcPHDDDGjEs2Ubk865lNLLR003owUKGNAq6L5UTHdTe2Y+NOuluicNDeXC5rbso2pRdVPM10RallHNNNPJIAt94AVJRk1tcWqIOpy3OndUg+UG4F9jenEPIgNyE1HhSnFWXEyBdBcW9KbiUptr7KVdIn+ozEgkqNRSz0W8DqQ4nS90/OhX4/WlmI7eHU+IPr/wDaZu2bKRyb40tmX+VKo/De3sP0tUomZd0eS0C+B/fxop04i2JtY3oLo5h21vsbj9+yjQaL2ZGu6rzn+GOgAss7HTxANHyYnM6hdlOtJOrTEYHFEMVPFXUeRq8ylJTre9KjDXESdm4pZIRmLLp3ipcUsLXqsbmrx0TYTLKix3VgSRrflS+cYtoy0EbEWuXOij204wWKVcNw5UBybMVvYedJesfSTzwNhogAjaPruO6o+qMdst7ZPSB8LN9qgN2DXG4rOy8SGZo5D2lNr99H4CT7MwCqFW9971Z0phIppUnCscw3U1o9XRpVJWLBNZSCbCuiYsdbb2NWHBRkf7o/flXhg1G0jDzWqWRo8WstwSKW49WJRvMbUxOFJuFmGvfV+GwmFbMcYzPtlEelu/f2VpO0PDq7KELHMM2a40GVbm2u4AqmUHjyC2jAG/mP0q4OoIKnUGoSyx5WIZb92t/hUsJjU2AQlo5E00uAR3jajxIu2SUeQB+BFLZnLNdRz3o4DMARe3hTPJtGu6qFR0binYOVeUKMykbD9aJxEayNdNLVLqygHV+Kxszu7E+23wArsnZc63rRWRWwYsUOtWKaiV4l/dVaMVbK24qiXFiXZdKW4ZVWK35g0tmwxnZBI9m52F6ZEkr2QS3cKhhcFLPIC0brGT2mIIAFJNvkuJSCXFtgS4LDR7gue9z8qpxc8AThKUuDew5UnbFTsxzcKTXcl1v6Guicka4e/wDhL/5ClUWnbC5KqQcjC24qQYZtaCEqfihxC/8AFW+BFe4+HB1lZP8AOJh9arzRHiMM6kkXFq6AncvpQKzRn7mKgP8A1bfEVcrSHZlI/tdD86POIOLFOFnE8mWJXLCxswzX1omSKZiBwEF2YEkAbHypX0XK0WNQoASQd/X5U4kxitZigY3JuVG53Nc9ZOtulSQDPh8puSo8Fv8AE1GGQglRrYXGm1dxMzSKzDsqp150vMzZ7obU60Sptn07q1aXq9hwRYh5AdLfiNSfKrtfWudUlWbqxgzc6581+Zzmr8VGDNkGgtRhsWQLfuHOicLhoMUDxlJZDoQbaVViEEaKBRHRgs8p5AAU8tCrYdDhIIWV41IYbG5oXrNjvsPRU0in+YwyIedzz9Ln2Ufe0ams316n4fRMW/anUaeTU8H1FezGAeGnhVijuqlGYgMpHtqfFIFiAPKgglyM22lvEVPiMuwHsqhZAwtaroxmNgLGiA9muO0oN+8XrhihP3oYr+MYqzLY2J1va4qdiuha9vCtSNZ//9k=" width=125 height=94></A><A href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://aliking.persiangig.com/htm/Jojo%2520k.jpg&amp;imgrefurl=http://aliking.mihanblog.com/post/139&amp;h=238&amp;w=376&amp;sz=58&amp;tbnid=K9HCAZk38GaBgM:&amp;tbnh=77&amp;tbnw=122&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3%2B%25D9%2584%25D8%25A8%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C&amp;zoom=1&amp;q=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C&amp;hl=en&amp;usg=__lMOCGQFM27RbWMEnjfN9NzM4ZNY=&amp;sa=X&amp;ei=UC5rTanFLpSt8QOM8PnyBw&amp;ved=0CCcQ9QEwAg"></A><A href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i44.tinypic.com/2mqnwux.jpg&amp;imgrefurl=http://www.piccer.mihanblog.com/post/archive/1387/11/page/3&amp;h=579&amp;w=446&amp;sz=74&amp;tbnid=9IXB0EanTZM_YM:&amp;tbnh=134&amp;tbnw=103&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3%2B%25D9%2584%25D8%25A8%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C&amp;zoom=1&amp;q=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C&amp;hl=en&amp;usg=__QkT5IxDoQjlpwR1zEyiRSIzEbRs=&amp;sa=X&amp;ei=UC5rTanFLpSt8QOM8PnyBw&amp;ved=0CCkQ9QEwAw"></A><A href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img98.com/images/usv5xoc8w332nwee3fg.jpg&amp;imgrefurl=http://temblog.mihanblog.com/m/post/19&amp;h=379&amp;w=504&amp;sz=48&amp;tbnid=3V8M4o_mlNLLiM:&amp;tbnh=98&amp;tbnw=130&amp;prev=/images%3Fq%3D%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3%2B%25D9%2584%25D8%25A8%2B%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C&amp;zoom=1&amp;q=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C&amp;hl=en&amp;usg=__AlV3tKuibBG4zbqHWtQGqlwuf5E=&amp;sa=X&amp;ei=UC5rTanFLpSt8QOM8PnyBw&amp;ved=0CCsQ9QEwBA"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 1px; MARGIN: 3px; PADDING-LEFT: 1px; WIDTH: 164px; PADDING-RIGHT: 1px; HEIGHT: 109px; PADDING-TOP: 1px" id=imgthumb5 class=imgthumb5 title=http://temblog.mihanblog.com/m/post/19 border=1 alt="" align=middle src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5Ojf/2wBDAQoKCg0MDRoPDxo3JR8lNzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzf/wAARCABeAH0DASIAAhEBAxEB/8QAHAAAAQQDAQAAAAAAAAAAAAAABgAEBQcBAgMI/8QAQhAAAgEEAAQDAgoHBQkAAAAAAQIDAAQFEQYSITEHE0FRcRQiQmGBkZKh0dIVFjJUcrHCIyRDUsEzNEVigoOT4fD/xAAUAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8Ao2lSp5i0jluRHKqkN6t6UDOlUxk8DcWpDxf20TDYKDtUTJG8blXUqy9CCO1BO8M8U3eBl3Gomi3vy2Pb3VeXAvHmLzkIjeVILkDrA5+N/wC683VsrMjBlJDDsQeooPatrIjoChBHzU5rynw34m8S4EJEl0LqBT/s7gcx17A3erGwXjpYzNyZnHy23seJvMX6R0NBc9KhTEeIHDmXZUsslCzsN8jfFI+g0TQzJKoZGDKexB3QdqVYpUCNc5BsGtyaa3d5DbIWlkVBr1NBHZC2RuaSRQdDoNVXF9lVkzV3bWM7q0Cp5vluVGzzaHT3ffT7jPjjcEltiNliCDORoD+Gq/4MDG5yTuSzt5ZLE9SdvQVnW0btG4ZTog7rWlQWhwTkLe9jjjnC7GujDdF54Dw9+WmeEFm2/foW6637epO6prhzMnGXA5x8Qnv7KuvhjiOG5gQBg3TsPSgzj/C7CsYvNgjcLEqna9Wb5TH79UTRcD8PQQlWxtuw2jdYx0Krqu8GTQjauKheKOMocZZyMSWdV7KN0D244I4WvoGt5MXahSOhRApX3EULZLwZwbIxs57mFvTb82vrqO4U8Q1yF0yS8ysOujVm2F2LtVII6igqiLwPu5WElrmVQDtzwnY9nUGrG4PwfEfD1mLS9ngvY06LIjFW184P40Y2qBEA1Tj0oB+94ps8WyJko7iFnOlPlFgT7xuojL+JuAxth8LMkkm2KKoXRJ1v199Y8TM3j8NYxvfOisQTGp/aYj2CvMmYyMuTvprmQ6DuWVPRR7voFBbEnjNPkL5435bG17KUHM31n8KlLXKW96pmjvHu2cbHmPvX0VQtPMfkrrHyc9tKV9q76GgtbM6mZjy8vvplwtHyT32vXk/qoKueLcjONbVfdRJ4eXs962RadgSvla0P46Cu6VKlQKpPEZi6x0oMMjAb7bqMpUFx8N3OQy4TdxyL81P/ABGgtMTwuY0015eOIY/8xJ7n6BVUYXibI4iRTDLzIO6t+NO+IOLbnPZHH3NyOVLXWl9N7BY/dQEsvAd/w/iIM/aSl3iAM8Z7FT317qOuDMwXmtgx2sg193SiB54MhwZIqFXWa2IHz7FRXCuCSXGWzAAMqggj06UFlW7bjB+aupYUysQ6RhXOyB3ru52wUHqf5UFG+NnDPEeaz/6Ts7F7jHwQLHGIm5mHcseXv3PpvtVNMjIxVlKsDogjRBr20Y1K9hqgrjTw0wnFAad4/gt8R0uYQAT/ABDs3/3Wg8sUqOuJvCviTCTN5Nv+kLffxZbcdfpXuPvoch4Yzkz8i4q7B9eeIqB9dBEUeeF//E/+1/XULJwbl4V5poOQ+wdTRF4fWVxYvkUuEKlvK1sa/wA9BXdKlSoFSpVkAk6A2TQYrIpxJYXcVt8JlgdId65mGutHfhpw5BnLOcSRoSGKksPm6UDHgfjG5x81tjLyXdkX5QT8jf8ApXoDhWFYrULGQUPVdew15vzfB+Ss+I7rFWdrJO0amWML3Mft/wBPoqyfCPjgKVwOacw3UXxYWl+KXA+Sd/KH30F1quq0hUtO7HsF0K5pdRyL8Rw3uO6zHLy7HTrQOqzXJZKyzjXegyyo40dU0urKJ420i82umxQ/xJxxg+Hp4Yb+7CTSkBVA3r5z7B89RcniZgLhxHZ5BHbfKw0eh9/rQAXGuZzeBzDIbdJYNEspGunoQfrrfA5mLN27XCR+TINc8eu3fX0d6ns3lsfnYXt5GikLH2bIqDxdn+j5JrfyEjAVWDoNeZst1+6gpqlSpUCo18PMXBdztNKFZwdDY7CgqingS5kS+aJW0v7WqAw4ywZyEUfKzJbw/sIvqaKvDnHLh7MM68oYfG0PSucyCWKJSN60aK8LaeZEqkdPWgZ4nAzX/FdxmrliLdI1ht4yOpUEk7+k0Wz4mwuSGurK2mYessKsfvFOYUEaBVHQV00T3oOCQRxIEhjWNB2VAAK6pEB2FdVWtwKDl5dcZlJUj0p5qtWUHvQecPHawlt+ILW61/Yyw8qnXygevX171MeDOOschiXZrZDLHKVkb1J7g/Uas3j/AIaj4jwN1Z8q+dykxNygkMOoqrfBOaXEZ7JYTJRtBO6iRVb/AJdg/wAxQWlc8P2TsZBBGH13CjdDvENsLaK0X+MfyqweQFaDeOVCtZ618v8ApoPL9KrNscDmMTCbE2eBnMMjK0siuXbTN03y9tn6gK2bF5d+XnssCSsgcFVZegPQdF7e320FYU9xF61hfRzr2B0fdRZluD8tk7xrlv0XASoXkgLKvQa3rlpn+oGV/eLL/wAj/loLA4eyqX6xKhDb9as/C6WFQKpfhDD5DCP/AHp7eRN9PLdifvUVZNjxJb26KrxSkjvoD8aA5QiuooUTjKwHeC5+yv410HGuPH+BdfZX81AUitxQqON8d+73X2V/NWRxxjh/gXf2V/NQFNKhf9ecb+73f2V/NS/XnG/u939lfzUBHIvrQ1l8BFLe297ahYpo5fMLBRtuhBG/cay3HGNI/wB3u/sr+auEnGWPbYWC5+lV/Ggm0lIiAbodUKcbnZs/+v8AprvJxVZMwKw3AA+YfjUdmLsZ0xfA1KeQDzeb03vWta37KD//2Q==" width=125 height=94></A></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV></DIV></FONT></DIV></FONT></DIV></DIV> text/html 2011-04-24T16:14:35+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri تصوی ر متحرک http://ali-s-t.mihanblog.com/post/33 &nbsp;<IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/02.gif"><BR><IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/03.gif"> <IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/04.gif"><BR><IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/05.gif"> <IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/06.gif"><BR><IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/07.gif"> <IMG alt=www.pix2pix.org src="http://www.pix2pix.org/pic/lm/08.gif"> text/html 2011-04-24T16:13:19+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri اگر... http://ali-s-t.mihanblog.com/post/32 <TABLE style="LINE-HEIGHT: 1.22em" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY style="LINE-HEIGHT: 1.22em"> <TR style="LINE-HEIGHT: 1.22em"> <TD style="LINE-HEIGHT: 1.22em" vAlign=top> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff>اگر وقتی شخصی را که دوست داری در آغوش</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>&nbsp;می‌گیری، در میان بازوانت می‌لرزد،</SPAN></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" dir=ltr>&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA>.</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff>.</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>اگر لبهایش بر روی لبهایت همچون آتش سوزنده هستند،</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff>.</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff>.</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>اگر بسختی نفس می‌کشد،</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" dir=ltr>&nbsp;.</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" dir=ltr>.</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" dir=ltr>.</SPAN></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><I style="LINE-HEIGHT: 1.22em"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>اگر در دیدگانش برق و درخشندگی خاصی می‌بینی،</SPAN></I></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA>.</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA>.</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA>.</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em" lang=AR-SA>.</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 1.22em; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 1.22em; COLOR: black; FONT-SIZE: 22pt" lang=AR-SA>ولش کن بره پی کارش، چون آنفلوانزای حاد &nbsp;داره!</SPAN></DIV> text/html 2011-02-27T10:21:06+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri نتوانستم http://ali-s-t.mihanblog.com/post/31 <SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 16px; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><FONT size=2><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 16px; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG><FONT size=2>&nbsp; <DIV style="COLOR: rgb(51,204,255); TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 16px; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><STRONG><FONT size=2><IMG src="http://i101.piczo.com/view/2/w/6/s/f/m/2/o/2/i/h/d/img/i227340735_34921_2.jpg"></FONT></STRONG></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(51,204,255)"><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><STRONG><FONT size=2><BR></FONT></STRONG></FONT></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 16px; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT class=Apple-style-span><STRONG><FONT size=2><BR></FONT></STRONG></FONT></SPAN></DIV>وقتی با تو آشنا شدم؛ درخت مهربانیت آنقدر بلند بود&nbsp;<BR><BR>که هرچه بالا رفتم آخرش را ندیدم.&nbsp;<BR><BR>معجون زیبایت آنقدر شیرین بود که هر چه نوشیدم نتوانستم&nbsp;<BR><BR>تمامش کنم.&nbsp;<BR><BR>و دریای عشقت آنقدر وسیع بود&nbsp;<BR><BR>که هرچه شنا کردم نتوانستم آخرش را ببینم&nbsp;<BR><BR>و سرانجام در آن غرق شدم....&nbsp;</FONT></STRONG></SPAN></FONT></STRONG></SPAN> text/html 2011-02-27T10:19:47+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri خریدار عشق http://ali-s-t.mihanblog.com/post/30 <SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 13px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 13px">&nbsp; <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><IMG src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtWFsq3Bc3LhijqAXAbRLuaqQWSFGYxWrQHeeDRXNgJMqn1G5Lig&amp;t=1"></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><BR></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman">خواهم خریدارم شوی تا منم خریدارت شوم</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>از جان ودل یارم شوی تامن عاشق زارت شوم</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>من نهان چون دیگران بازیچه بازیگران</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>اول بدست آورم تو را دوم گرفتارت شوم</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman">عاشقی درمان ندارد محبت از درمان مکن</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>زندگی را پیش چشم چوشنم گریان مکن</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>شمع سوزان توام اینگونه خاموشم مکن</FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN>در کنارت نیستم اما فراموشم مکن</FONT></SPAN></P></SPAN></SPAN> text/html 2011-02-27T10:19:16+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri غمگین... http://ali-s-t.mihanblog.com/post/29 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -34.7pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff99cc; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"></P> <P dir=rtl style="TEXT-INDENT: -34.7pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff99cc"><FONT face="Times New Roman"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><FONT color=#000000>روزی دوباره به سراغم خواهی آمد.ولی میدانم که شادابی ات را در پس جاده های</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff99cc"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>جوانی گم کرده ای .ولی بازهم پذیرایت خواهم بود.اگرچه فانوس قلبم سوسو</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff99cc"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>می زند و تکه های شکسته&shy;ی قلبم که تو سالها پیش با بی رحمی آن را شکسته ای با یک</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff99cc"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>اشاره ازهم خواهد پاشید.ولی بازهم پذیرایت خواهم بود.پس از آمدنت در زلال</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #ff99cc"><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>چشمانت خیره خواهم شد و به توخواهم گفت:که</FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=FA><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN lang=FA><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #d335aa; FONT-FAMILY: 'Simplified Arabic'"><SPAN><FONT color=#cc0000>&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #d335aa"><FONT color=#cc0000>سالهای زیادی را به انتظارت نش</FONT><FONT color=#cc0000>ته </FONT><FONT color=#cc0000>ام.........</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=4><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 22pt; COLOR: #d335aa"><IMG height=202 alt=انتظار hspace=0 src="http://www.blogfa.com/photo/d/dokht4re----4shegh.jpg" width=215 align=baseline border=0></SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -34.7pt"><BR></SPAN></FONT></SPAN></P> text/html 2011-02-27T10:17:17+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri دلتنگی... http://ali-s-t.mihanblog.com/post/27 <P><IMG style="WIDTH: 243px; HEIGHT: 171px" height=302 alt=دلتنگی hspace=0 src="http://www.iranvij.ir/upload/images/5gsalsnyqacpac1h4lzm.jpg" width=382 align=baseline border=0>&nbsp;</P> <DIV class=O dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" v:shape="_x0000_s1026"><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>واژه ها مرا دلتنگ می کند، نگاه ها مرا دلتنگ می کند <BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>کوچه ها، خونه ها ،تمام لحظه ها مرا دلتنگ می کند<BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>و من با حرف به حرف نامت دلتنگی ام را در میان قصه ها جار می زنم<BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>این روزها نه یک با ر بلکه هزار بار <BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>دلتنگ تر از همیشه ام<BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>و باخود هجی می کنم آخرین سکوتی ر اکه<BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>نام مرا به ساده ترین شکل ممکن تکرار کرد این روزها من <BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>برای دیدنت<BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>د لتنگ می شوم...<BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>و به همین سادگی برای تمام لحظه های با من نبودنت دلتنگی می کنم و <BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>نگاه های خسته ام را از تو میدزدم مبادا رد پای دلتنگی هایم <BR></FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><BR></SPAN><SPAN style="COLOR: #d60093; FONT-FAMILY: Arial"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#663366 size=2>بر زلالی نگاهت جابماند</FONT></SPAN></DIV> text/html 2011-02-27T10:14:11+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri چرا... http://ali-s-t.mihanblog.com/post/26 <SPAN class=Apple-style-span><SPAN class=Apple-style-span>&nbsp; <DIV style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: monospace; TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: monospace"><IMG src="http://s1.picofile.com/arad0110/Pictures/question20mark.jpg"></SPAN></DIV> <DIV style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: monospace"><BR></DIV><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif"> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#ff0000 size=5>چرا؟ چرا؟ چرا؟...</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#ff0000 size=5>من که نتونستم جواب بدم </FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#ff0000 size=5>شما چطور؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(51,204,255)"><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(51,204,255)"><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV style="COLOR: rgb(51,204,255)"><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff><BR></FONT></SPAN></DIV><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff size=5>1</FONT></FONT></SPAN><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><FONT size=5>.چرا تو شهروند چشم میدوزن به سبد همدیگه؟</FONT></SPAN><FONT size=2> </FONT> <DIV><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff><SPAN class=Apple-style-span><BR></SPAN></FONT> <DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>2.چرا از تو ماشین پوست پرتغال می ریزن بیرون؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>3.چرا تو اتوبان وقتی به ماشین جلویی می رسند چراغ میدن؟ </FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>4.چرا وقتی می رن شلوار بخرن مغازه های کفش فروشی رو هم&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>5.نگاه می کنن؟ </FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>6.چرا قبل از ازدواج دنبال پول طرف مقابلن نه اخلاقش؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>7.چرا بعد از ازدواج دنبال اخلاق طرف مقابلن نه پولش؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>8.چرا همه دوست دارن از این کشور برن؟ </FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>9.چرا اونهایی که رفتن می خوان برگردن؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>10.چرا روز پدر همه لباس زیر کادو می خرند؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><SPAN class=Apple-style-span><BR></SPAN></FONT></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>11.چرا باجناقها هیچوقت از هم خوششون نمیاد؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>12.چرا زنها نمیتونن ماشین پارک کنن؟ </FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>13.چرا تو مهمونی اگه موز بخورن بی کلاسیه ولی سیب و&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><FONT size=5><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff>پرتغال&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif">نه؟</SPAN></FONT></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>14.چرا هر رابطه ای یا باید مخفی باشه یا به ازدواج ختم بشه؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>15.چرا اگه دوستمون ماشین و خونه بخره ما چشمامون در میاد؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>16.چرا سه تار سه تا تار نداره؟ </FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>17.چرا اکثر ماشینها تو ایران یا سفیدن یا سیاه یا نقره ای؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>18.چرا نمیشه با کت و شلوار کتونی پوشید؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>19.چرا ترکها نمیتونن با هم فارسی صحبت کنن؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>20.چرا زنها وقتی ابرو بر می دارن روحیشون بهتر میشه؟(چه&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>21.ربطی داره ابرو با روحیه؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>22.چرا زنها وقتی رژلب می زنن گردنشون رو به سمت آینه&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><FONT size=5><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff>دراز&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif">می کنن؟</SPAN></FONT></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>23.چرا موقع پخش صحبتهای رئیس جمهور زیرنویس تبلیغاتی&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>نمی ذارن؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>24.چرا مردم تو تاکسی راجع به سیاست صحبت میکنن؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>25.چرا وقتی یه چیزی خوبه میخایم صاحابش بشیم؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>26.چرا وقتی خانومها به تقاطع می رسن بجای ترمز رو گاز&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><FONT size=5><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff>فشار&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif">میارن؟</SPAN></FONT></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>27.چرا قسمت مردانه اتوبوس بزرگتر از قسمت زنانه است؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>28.چرا تو اتوبان دست انداز میذارن؟ </FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>29.چرا پشت کامیونها شعر می نویسن?</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>30.چرا سر عقد عروس دفعه سوم میگه بله؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>31.چرا با اینکه همه فضولند از فضولی بدشون میاد؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>32.چرا مردها ترجیح میدن گم شن اما آدرس نپرسن؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>33.چرا با پیتزا دوغ نمیخورن؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>34چرا زنها سالوادور و فارسی 1 رو از شوهراشون بیشتر&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>میبینند؟ </FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>35.چرا انقدر حواست پرت شده که نفهمیدی از شماره 32&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><FONT size=5><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff>بلافاصله&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif">پریدم شماره 35؟</SPAN></FONT></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: x-large; COLOR: rgb(51,204,255); FONT-FAMILY: 'times new roman', times, serif"><BR></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>36.چرا انقدر ساده ای که الان رفتی دوباره بالا شماره 32 تا 35&nbsp;</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>رو دیدی؟</FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5><BR></FONT></SPAN></DIV> <DIV><SPAN class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span face="'times new roman', times, serif" color=#33ccff size=5>37. چرا به چشماتم شک داری ها ؟! چرا</FONT></SPAN></DIV></DIV></DIV></SPAN> text/html 2011-02-27T09:20:03+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri خدا... http://ali-s-t.mihanblog.com/post/24 <DIV id=postbody><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3> <DIV id=postbody><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3>خستگی را تو به خاطرمسپار که افق نزدیک است</FONT> </FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> <P><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3>&nbsp;و<STRONG>خدایی</STRONG> بیدارکه تورا می بیند...</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; وبه<STRONG> عشق تو</STRONG> همه حادثه ها می چیند</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#cc00cc size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که تو <STRONG>یادش باشی</STRONG>......</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT color=#7c45a2><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#697698><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><FONT color=#c2e7ff><IMG alt="" hspace=0 src="http://dl.iranoffside.com/a244/12309319893.jpg" align=baseline border=0></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P></DIV></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></DIV> text/html 2011-02-27T09:18:40+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri زندگی... http://ali-s-t.mihanblog.com/post/22 <SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(255,255,255); LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, 'Times New Roman'"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(255,255,255); LINE-HEIGHT: 18px; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial, 'Times New Roman'">&nbsp; <P style="MARGIN-TOP: 0.5cm; MARGIN-RIGHT: 10px; TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><FONT class=Apple-style-span face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><I><IMG src="http://darkpink.persiangig.com/image/000.jpg"></I></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 0.5cm; FONT-SIZE: 12px; MARGIN-RIGHT: 10px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM><BR></EM></FONT></FONT></FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 0.5cm; FONT-SIZE: 12px; MARGIN-RIGHT: 10px; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-ALIGN: center"><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>زندگی دفتری از خاطرهاست...</EM></FONT></FONT></FONT></P><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>&nbsp;یک نفر در دل شب،</EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>&nbsp;یک نفر در دل خاک..</EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>&nbsp;یک نفر همدم خوشبختی هاست</EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>&nbsp;یک نفر همسفر سختی هاست</EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>چشم تا باز کنیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;</EM></FONT><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>&nbsp;عمرمان می گذرد..</EM></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size=4><EM>&nbsp;ما همه همسفریم</EM></FONT></P></FONT></FONT></SPAN><FONT class=Apple-style-span color=#33ccff><FONT style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></FONT></FONT></SPAN> text/html 2011-02-27T09:18:04+01:00 ali-s-t.mihanblog.com Alisina touri مهتاب... http://ali-s-t.mihanblog.com/post/21 <SPAN lang=fa><STRONG><FONT color=#ffffff><SPAN lang=fa><STRONG><FONT color=#ffffff>&nbsp;</FONT></STRONG> <P dir=rtl><SPAN lang=fa><FONT color=#000000><STRONG>می تراود مهتاب</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>می درخشد شبتاب</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>نیست یکدم شکند خواب به چشم کس ولیک</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>غم این خفته چند</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>خواب در چشم ترم می شکند.</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><IMG height=153 src="http://cad.ece.ut.ac.ir/~shojai//Poems/Mahtab_files/NATU0329.jpg" width=120 border=0></FONT></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>نگران با من استاده سحر</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>صبح می خواهد از من</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>در جگر لیکن خاری</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>از ره این سفرم می شکند .</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><IMG height=59 src="http://cad.ece.ut.ac.ir/~shojai//Poems/Mahtab_files/flbarrl2.gif" width=84 border=0></FONT></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>نازک آرای تن ساق گلی</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>که به جانش کشتم</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>و به جان دادمش آب</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>ای دریغا به برم می شکند.</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><IMG height=69 src="http://cad.ece.ut.ac.ir/~shojai//Poems/Mahtab_files/zia_violet.gif" width=87 border=0></FONT></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>دستها می سایم </FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>تا دری بگشایم</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>بر عبث می پایم</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>که به در کس آید</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>در و دیئار به هم ریخته شان</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>بر سرم می شکند.</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000><IMG height=153 src="http://cad.ece.ut.ac.ir/~shojai//Poems/Mahtab_files/NATU0329.jpg" width=120 border=0></FONT></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>می تراود مهتاب</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>می درخشد شبتاب</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>مانده پای آبله از راه دراز</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>بر دم دهکده مردی تنها</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>کوله بارش بر دوش</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>دست او بر در ، می گوید با خود :</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>غم این خفته چند</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=right><SPAN lang=fa><B><FONT color=#000000>خواب در چشم ترم می شکند.</FONT></B></SPAN></P> <P dir=rtl align=center><A title="شعر نو" href="http://cad.ece.ut.ac.ir/~shojai/shereNo.htm"><FONT color=#000000><IMG height=83 src="http://cad.ece.ut.ac.ir/~shojai//Poems/Mahtab_files/moon_star_md_blk.gif" width=79 border=0></FONT></A></P></SPAN></FONT></STRONG></SPAN>